Gabby Gabreski Paddlefoot's Proxy
Missing Photo
Gabby Gabreski "buzz" job of Thorpe Abbotts. That is 25863 LD-V Paddlefoot's Proxy. Photo courtesy of Donald "Duck" Bradley/Laurence Bradley.