Frankfurt
Missing Photo
Frankfurt strike photo (courtesy of Robert Stropp)